rekolekcje

   „BĄDŹ WOLA TWOJA”

Parafia Nawrócenia św. Pawła Apostoła
w Sandomierzu

serdecznie zaprasza na

 jubileuszowe czuwanie ewangelizacyjno- modlitewne

Sandomierz 1-3 czerwiec 2007

 Program:

 DZIEŃ I  (piątek) „Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie”

                               Łk 22, 42 (Jezus przyjmuje wolę Ojca)

19,00- Droga Krzyżowa, 19,30- Seans filmowy „Pasja”

 DZIEŃ II (sobota) „(…) niech mi się stanie według Twego słowa” Łk 1, 38

(jak ja przyjmuję wolę Bożą)

15,00-17,00 – modlitwa uwielbienia- spotkanie ze wspólnotami

„Wspólnota drogą przyjęcia i wypełnienia woli Pana” —  21,00- 24,00- czuwanie modlitewne- ogólne – „Moje osobiste wezwanie do

pełnienia woli Bożej – Mt 6, 26

– w ramach tej części recital ewangelizacyjny poezji śpiewanej prowadzącego

24,00           – Msza Święta z modlitwami uzdrowienia- J 14, 12-14

DZIEŃ III (niedziela) „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody…”

(poddanie życia woli Bożej w posłudze kapłańskiej)

18,00         – Uroczysta Msza Św. Jubileuszowa

 Animujący czuwanie:

– opieka duszpasterska- ks. kan. Krzysztof Rusiecki- proboszcz- jubilat

– prowadzący- Krzysztof Kabat- lider Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym

„Droga Święta”- Nowy Targ

– animator muzyczny- Mateusz Puda- lider „Klubu Modlitwy Ekstremalnej”- Nowy Targ

– posługa muzyczna i medialna- Diakonia muzyczna Ruchu „Światło- Życie”- Nowy Targ

– wsparcie instrumentalne- Michał Myśliwiec i muzycy ze Wspólnoty Odnowy-Myślenice

_______________________________________________________

CZUWANIE NOCNE W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ- 2006

„PRZEZ MIŁOŚĆ DO DOSKONAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ „

 Program:

 1. Procesja z krzyżem i paschałem

– saksofon i gitara i przejście do „Słuchaj Izraelu”

– wejście w modlitwę do Ducha Świętego

– pieśń-

 na tle pieśni Jan Paweł II (Ankona 1999):”Przede wszystkim do was młodzi wraz ze św. Pawłem mówię wam: <dążcie do doskonałości!> Tak trudne wezwanie trzeba umieć przyjąć z entuzjazmem. A czyż to właśnie nie jest cechą waszego wieku? Mówię wam zatem: uczcie się myśleć na wielką skalę! Miejcie odwagę sięgać po wiele! Z Bożą pomocą, dążcie do doskonałości! W życiu każdego z was Bóg pragnie zrealizować swój zamysł świętości.”

 1. Miłość warunkiem doskonałości

-pieśń„Do mnie wróć”

– 1 J 4, 17-18 „Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości,

                  że mamy pełną ufność na dzień sądu,

                  ponieważ tak, jak On jest (w niebie),

                  i my jesteśmy na tym świecie.

                  W miłości nie ma lęku,

                  lecz doskonała miłość usuwa lęk,

                  ponieważ lęk kojarzy się z karą.

                  Ten zaś, kto się lęka,

                  nie wydoskonalił się w miłości.”

– Mt 2,35- miłość ważniejsza jest od zachowywania prawa, charyzmatów i cnót teologalnych

– wiara i nadzieja są sprawnością czasową w doczesności, a miłość jest wieczna

1Kor 13,8

– 1J 4,16- „Kto trwa w miłości trwa w Bogu, a Bóg w nim”

– miłość jest własnością woli, jest dynamiczna, jednocząca, daje siły dla Boga i oddania mu życia

– wzrost doskonałości mierzy się wzrostem miłości

– miłość o tyle uświęca, o ile jednoczy z Bogiem i Jego wolą

– doskonalenie to oddalanie się spraw ziemskich, a jednoczenie się z Bogiem

– doskonałość to miłość Boga i bliźniego- są nierozłączne i jedna jest przyczyną drugiej

pieśń- „Każdy dzień”

 1. Współczynniki doskonałości

– doskonałość a zgodność z wolą Bożą

+ to nie zwyczajna zgoda na Bożą wolę

+ to wewnętrzna postawa myśli i uczuć, z miłością przyjmuje co Bóg czyni

+ świętość to uczestnictwo w świętości Boga- przylgnięcie mojej woli do Bożej

+ to oznacza przyjmowanie tego co Bóg daje i wykonywanie tego co Bóg nakazuje i

do czego wzywa

początek to akt mojej woli i konsekwentnie przyjmowanie woli Boga

– doskonałość a praktyka rad ewangelicznych

+ doskonalenie miłości domaga się dobrowolnych umartwień i wyrzeczeń

+ praktyka rad (ubóstwo, czystość  posłuszeństwo) usuwa przeszkody utrudniające mił

+ nie rodzina czy pieniądze przeszkadzają w doskonaleniu, lecz przywiązanie do nich

– doskonałość i duch ofiary (Mt 16,24)

+ w doskonałości nieodzowne cierpienie

+ doskonałość zależna jest od miłości Boga i własnej rezygnacji z siebie

+ Jezus szczytem takiego rozumienia dosk. ofiarnej- Rz 13,14; Flp 2,5; 1 P 2,19-

+ znoszenie wszystkiego z miłości do Boga, do człowieka

+ samo cierpienie nie uświęca- musi płynąć z miłości

+ przyjęcie cierpienia dowodem miłości

– pieśń- „Tobie oddaję”

– zaproszenie do modlitwy oddania życia Jezusowi pod krzyżem przez cały czas trwania czuwania- potrzeba wolnej decyzji, że chcesz aby Jezus prawdziwie był twoim jedynym Panem, Bogiem i Zbawicielem, jedynym Nauczycielem i Przewodnikiem, jedyny Sensem i Drogą życia.

 1. Uległość Bogu- szczyt doskonałości

– pieśń- „Jeździec”

– Benedykt XV- „Świętość polega tylko na zgodności z wolą Bożą, wyrażającą się w stałym spełnianiu obowiązków swojego stanu”

– całkowite zdanie się na Boga to powierzenie Mu troski o moje życie i duszę

– uległość to dobrowolna, a nie bierna akceptacja działania Boga i ciągła gotowość

+ działanie Boże jest zewnętrzne poprzez polecenia dla duszy, a wewnętrzne to

wzbudzanie pragnień i natchnień

– wg. Franciszka Salezego- natchnienia to wszystkie zachęty, poruszenia, napomnienia, wewnętrzne wyrzuty, oświecenia i poznanie- sprawcą jest sam Bóg

– doskonała uległość- to zadowolenie i radość z Bożego działania i natchnień

– uległość jest owocem miłości- dusza kochająca Boga pragnie sprawiać Mu przyjemność i spełniać Jego życzenia

– Jan Paweł II (Rzym 1999)- „dochowujcie w życiu wierności Chrystusowej Ewangelii, która stawia co prawda wielkie wymagania, a czasem żąda wręcz ofiary, ale zarazem jest jedynym źródłem nadziei i prawdziwego szczęścia. Kochajcie Jezusa w twarzach braci, którzy potrzebują sprawiedliwości, pomocy, przyjaźni i miłości.”

– świadectwo- Kasi

-pieśń- „Bogu wyśpiewam”

Mt 19,21 „Jeśli chcesz być doskonały,, idź sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną.”

 

– miłość wypełniająca wolę zwiększa zdolność do kochania Boga

+ dusza staje się nienasycona pragnieniem zjednoczenia z Panem

+ miłość jest udziałem w nieskończonej miłości, którą jest Duch Święty, jest jej dawcą

+ miłość intensywna nacechowuje wszystkie postawy

– ofiara z siebie prowadzi do Boga, a On staje się Panem duszy i udziela swojej doskonałości

– pod natchnieniem Ducha miłość osiąga coraz większą intensywność i skuteczność, przenika i ożywia cnoty, aby poddać się całkowicie Bogu.

– Duch Święty daje miłość- ta wypełnia wolę ku doskonałości i całkowitemu poddaniu się Bogu

– świadectwo zakonnika

– pieśń- „Podnieś mnie Jezu”

 1. Zewnętrzne przyczyny doskonałości, a działanie Ducha Świętego

– 1 Kor 6,11 „A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego”

– Jezus jest przyczyną, rozdawcą i wzorem doskonałości- a sprawcą bezpośrednim Duch

+ umierając zadośćuczynił za wszystkie grzechy, a łaska zaczęła spływać do serc

+ wg. Jezusa doskonałość to uczucia i postawa duchowa, a nie ilość modlitw czy

przestrzeganie prawa

+ Jezus jest wzorem możliwym do naśladowania gdyż był człowiekiem

w słabym ciele, tylko bezgrzesznym (Mk 14,33; Hbr 4,15)

+ dlatego człowiek może jedynie uświęcać się w Jezusie i z Nim- to życie w

zjednoczeniu z Nim

+Jan Paweł II (Poznań 1997)” Patrzcie na Jezusa głębią waszych serc i umysłów. On

             jest waszym nieodłącznym przyjacielem”.

– główną przyczyną doskonałości jest sam Bóg żywy i działający we wnętrzu człowieka

+ to Bóg powołuje do świętości i uzdalnia

+ uświęcenie poprzez sakramenty

– dobre czyny człowieka nie powodują wzrostu łaski, ale zasługują na Bożą interwencję

– nawet w grzechu człowiek może prosić o łaskę- Bóg wysłuchuje nie zależnie od zasług

– drugorzędnymi przyczynami doskonałości jest Maryja, święci i aniołowie

+ udział Maryi w dziele odkupienia dał Jej prawo do uczestnictwa w rozdawnictwie

łask i wstawiennictwie

+ świętość Maryi to ideał- całkowite oddanie woli Bożej, pokora i samozaparcie w

duchu miłości

+ i święci są wzorami i pośrednikami, a Aniołowie na usługach człowieka

– kompozycja „Jestem świątynią Ducha Świętego”

– świadectwo- Mateusz

 1. Podmiot doskonałości i jej wrogowie

– kompozycja „Nie pytaj o człowieka”

– 1 Kor 3,22 „Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy to życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus- Boga.”

– celem doskonałości jest chwała Boża, ale i szczęście pełne i wieczne człowieka

– doskonałość polega na osiągnięciu pełni miłości, a to jednoczy człowieka z Bogiem i całe życie kieruje ku Niemu

– aby wzrastać w miłości pod działaniem Ducha Bożego, trzeba trwać w łączności z Kościołem i mu służyć

+ wierność nauce kościoła

+ życie sakramentalne

+ posłuszeństwo zasadom moralnym

+ wspieranie dzieła misyjnego

– w śmierci Jezusa odzyskujemy przyjaźń z Bogiem

+ decyzja należy do człowieka

+ nie odzyskuje nadnaturalnych zdolności i podlega pokusom

+ rozum chce wypełnienia prawa, a ciało odciąga (Rz 7,21)

– a intelekt

+ wyprzedza wolę i nią kieruje, pozwala poznać Boga

+ pozwala poznać siebie w odniesieniu do Boga

– a wola

+ miłość to nastawiony na Boga akt woli

+ Duch daje cnoty, ale ich praktyka zależy od woli

– doskonałość wymaga więc stałych wysiłków, wyrzeczeń i ofiar

– pieśń-„Jezus, Jezus…”

– przypomnienie modlitwy oddania

– Jan Paweł II (Częstochowa 1991)- „Nie popadajcie w przeciętność, nie ulegajcie dyktatom zmieniającej się mody, która narzuca styl życia niezgodny z chrześcijańskimi ideałami, nie pozwólcie się mamić złudzeniami konsumizmu. Chrystus wzywa Was do rzeczy wielkich. Nie sprawcie Mu zawodu, bo w ten sposób sami spotkalibyście się z zawodem.”

– Pycha- pierwszy wróg doskonałości

+ wywyższanie siebie, żądza szacunku, pochwał

+ podporządkowywanie wszystkich sobie, naginanie

+ niepowstrzymana zaraża całego człowieka

+ sam Bóg sprzeciwia się pysznym

– szatan- bezpośrednio lub przez świat zewnętrzny

– Ef 6,12- „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału,

+ rzadko działa jawnie- pierwsze odbiera pokój

+ nie może działać na intelekt i wolę człowieka, nie zna tajników sumienia

+ nie zna ale przewiduje dary Boże

+ dążącym do doskonałości wykorzystuje słabe strony, ułomności, zmysły

+ sieje zamieszanie wewnątrz

+ propaguje dobro w złym celu, wciela się nawet w dobro, doradza

+ atakuje indywidualnie ale i może całe społeczności

+ szatan też posługuje się pokusami tego świata- atakuje nagle, szybko, trwa długo

+ szatan atakuje w czasie modlitwy, ciszy nocnej, pracy, w chwilach krytycznych

jego działanie i tak w ramach dopustu Bożego

– świat- jest wrogiem duchowości– J 15,18- „Jeżeli Was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził”

+ prawdziwy chrześcijanin nie dba o to co czynią i myślą inni ludzie, nie stara się im

przypodobać a jedynie Bogu (Gal 1,10)

– pokusa-

            + sugestie- pokusy, wyobrażenia, urojenia

+ instynktowne zadowolenie- atrakcyjność, upodobanie, wpływ na wolę

+ reakcja woli- zgoda lub odrzucenie, zależność od łaski

– od stałej dyspozycji duszy zależy skuteczność opierania się

– wzrost doskonałości przynosi wzrost ataków, ale i sił do przezwyciężenia

– aby budować Królestwo Boże trzeba zburzyć królestwo szatana (Mt 26,4)

– pieśń- „Jezus zwyciężył.”.

 1. Obowiązek dążenia do doskonałości

– kompozycja „Pod Twoim Krzyżem”

– Jezus wzywa do doskonałości w kazaniu na górze, a On wzorem (Mt 5,48; 11,29;J 13,15)

– św. Grzegorz z Nyssy: „Prawdziwa doskonałość to dążenie do tego co lepsze we wszystkim.

– bł. Jan XXIII: „Doskonałość winna być celem życia każdego chrześcijanina”

– obowiązek dążenia do doskonałości wypływa z I przykazania Dekalogu- świętym jest tylko ten kto ze wszystkich sił miłuje Boga swego

– dążenie to winno trwać całe życie, ale jego chwilowe zaniedbanie nie jest grzechem

– różne drogi, to różne łaski i obowiązki wobec Boga

– św. Teresa: „Jezus miłuje dusze odważne, pod warunkiem, że odznaczają się pokorą i nie pokładają ufności w sobie”

– Postanowienie woli musi być

+ szczere, mocne, bezwarunkowe, by doskonałość była głównym celem życia;

+ zgoda na Bożą wolę

+ musi pociągać do walki z grzechem, ćwiczenia w cnotach

+ skłania do natychmiastowej pracy bez względu na warunki i czas

– Nie czekaj na nic, wstań i wyjdź ze swojej łodzi, aby z Jezusem chodzić po wodzie

– Jan Paweł II-(Rzym- XIX Światowe Dni Młodzieży)- „W naszej epoce, w której dobrobyt materialny i wygoda są przedstawiane i poszukiwane jako najwyższe wartości, nie jest łatwo zrozumieć orędzie płynące z Krzyża. Ale wy, drodzy młodzi, nie lękajcie się głosić Ewangelii Krzyża w każdej sytuacji. Nie lękajcie się iść pod prąd.”

– ostatnia modlitwa i pieśń- „Nie bójcie się żyć dla miłości”

___________________________________________________________

Czuwanie nocne w Kalwarii Zebrzydowskiej- 2 kwiecień 2005

temat: „JESTEM ŚWIĄTYNIĄ DUCHA ŚWIĘTEGO”

 cały program uległ zmianie z powodu śmierci o godz. 21.37 Papieża Jana Pawła II

Program:

1.     21,05– Pantomima- młodzież z Kalwarii

2.    Procesja z krzyżem- pieśń chóralnie „Krzyżu Święty”

3.    Pantomima- jw.

4.    Procesja światła- solo saksofonowe z kontrabasem, w tle „Jezus jest tu”

5.     21,30- Uwielbienie– prowadzący+ wstawiennicy ze wspólnot odnowy

                                    – diakonia+ kontrabas
– Czcijmy Jezusa

modlitwa

– Jedna miłość, jedno niebo

modlitwa

– O chwalcie Pana wszystkie narody

R- Chcę się radować przed mym Bogiem

6.     21,50- Modlitwa do Ducha Świętego- j.w.

– Duchu Święty wołam przyjdź

modlitwa

– Jak ożywczy deszcz

modlitwa

– Gdy Duch Święty zstąpi na was

 1. 22,00- Recital z katechezą- prowadzący + diakonia z kontrabasem

                                                         – Modlitwa

– Nic nie rozumiem i nie wiem nic

– Płacz we mnie Jezu

nauczanie

  – Pod Twoim krzyżem

nauczanie

– Jeździec

 – Pan moją światłością

– Jestem świątynią Ducha Świętego

 

8.     23,20- Modlitwa wstawiennicza– prowadzący+ wstawiennicy ze wspólnot odnowy

 – diakonia+ kontrabas

– Nasz Pan na pewno przyjdzie

modlitwa- pieśń w tle- Dobry jest mój Bóg

– Dotknij Panie moich oczu

9.     23,40- Oddanie życia Jezusowi- prowadzący

 – diakonia+ kontrabas

– Ciebie Bóg wybrał

modlitwa- w tle- Nie bój się, wypłyń na głębię

     – Chcę Panie wyznać dziś

     R– Jezus jest naszą siłą

10.    23,50- Modlitwa dziękczynienia– prowadzący+ wstawiennicy ze wspólnot odnowy

      – diakonia+ kontrabas

     – Chcę wywyższać Imię Twe

modlitwa

– Panu naszemu pieśni grajcie

R- Pan jest Pasterzem moim

11. 24,00- Przerwa

12. 24,45- Eucharystia+ diakonia

na wejście- Królowi wieków

na ofiarowanie- Nasz Pan jest potężny

Komunia Święta- Przyjaciela mam

– Panie mój proszę przyjdź

na zakończenie- Śpiewajmy radośnie naszemu Bogu

13. 1,30- Uwielbienie tańcem- wspólnota „Nowe Jeruzalem”

 

Katecheza: O Eucharystii

USTANOWIENIE 

1. Ustanowienie:

            – zapowiedź (Mt 14, 19) „Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…”

– Ostatnia wieczerza (Mt 26, 26) „ A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc:< Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje>. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: <Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów…>”

– Jezus obdarzając Apostołów i cały Kościół darem chleba i wina, nadaje im nowe znaczenie i nic nie tłumaczy- decyduje, oświadcza- „to jest moje Ciało, to jest moja Krew” i w  tym momencie tak się staje

– ustanowienie E. uprzedza konanie w Ogrójcu i na Krzyżu

– a zebrani Apostołowie zaczątkiem hierarchii późniejszego kościoła

2. Ofiara:

– w ofierze Krzyża i w E. ludzkość wraca ponownie do Ojca

– spożywanie Ciała i Krwi to współuczestnictwo w ofierze Chrystusa

– aby trwała i była powtarzalna na jej widzialną materię wybrał Jezus pokarm

i napój pospolity

– słowom, które wypowiedział przydał B. mocy przeistoczeniu chleba i wina

– w męce i śmierci przelewanie Krwi, ofiarowanej wcześniej Kościołowi

– ofiara Jezusa i E. stanowią pełną jedność i jest autentyczna

3. Uczta:

– (J 6, 57) „Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie

spożywa będzie żył przeze mnie.

– E. to uczta na której Chrystus ofiarowuje siebie jako pokarm (J 6, 53. 55)

– to Jezus staje się Chlebem Życia  (J 6, 35. 48) i Chlebem Żywym (J 6, 51)

– Mszał Rzymski: „Spraw, abyśmy posileni Ciałem i Krwią Twojego Syna, i

napełnieni Duchem Św., stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie”

– każdy posiłek Bóg daje dla przekazywania życia, i dlatego ma charakter religijny

4. Msza Św.

– Chrystus obecny w E. dopóki trwają postacie chleba i wina

– po przeistoczeniu pozostają przypadłości materialne chleba i wina, pod którymi

jednak jest obecny cały Jezus, chociaż już nie w przestrzeni postrzeganej

– przechowywanie „wiatyku” dla chorych, dla adoracji, wystawień, procesji

– „Kto się łączy z Panem jest z Nim jednym Duchem” (1 Kor 6, 17)

– ołtarz jednoczy całą Trójcę Świętą

– wychodząc ze Mszy Św. natychmiast przystąpić do dawania swego ciała poprzez

swój czas, energię, uwagę na kimś, bezpośrednie działanie

5. Świadectwa:

– Ferrara– Włochy (28 marca 1171)- niedziela Zmartwychwstania- istnieje dokument

= koncelebrze przewodniczył o. Pietro de Verona

= w trakcie przełamywania konsekrowanej hostii wytrysnęła krew i opryskała

część ołtarza i sklepienia

= hostia przemieniła się w cząstkę ciała, a płyty z plamami jakby świeżej krwi

są nadal eksponowane jako relikwie

– Stich– Niemcy (1970) Bawaria przy granicy Szwajcarskiej

= Kapłan poczuł się źle i poprosił o pomoc księdza z sąsiedniej Szwajcarii

= ksiądz we wtorek 9 czerwca odprawił Mszę Św.

= po konsekracji pod i na korporale, na obrusie pojawiły się plamy krwi

= schował je i przekazał na badania w Zurychu- była to krew człowieka w

agonii

= po miesiącu ta sama sytuacja i wyniki te same, a świadkowie i ksiądz

widzieli w plamie krzyż
OBECNOŚĆ JEZUSA

1. Ciało i Krew:

– jest to tajemnica wiary- Misterium fidei- sprawuje kapłan na mocy święceń

– nie jest to tylko pamiątka, ale sakramentalne uobecnienie, przerasta nasze myśli

– J 6, 54 „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a ja go

wskrzeszę w dniu ostatecznym”

– (Ecclesia de Eucharistia) „Kto się karmi Chrystusem w E. nie potrzebuje wyczekiwać zaświatów, aby otrzymać życie wieczne: posiada je już na ziemi, jako przedsmak przyszłej pełni, która obejmie człowieka do końca”

– E. jest brama nieba

– J 6, 57 „kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie

– 1 Kor 10, 16- 17 „Chleb który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa.

Ponieważ jeden jest Chleb, przeto my liczni, tworzymy jedno ciało”

– tak więc E. wzmacnia nasze wcielenie w Chrystusa, ustanowione w chrzcie przez

Ducha Św.

– w E. nierozłączne działanie Syna i Ducha

– w każdej cząsteczce chleba i kropli wina jest cały Chrystus

2. Jedność Kościoła, adoracja:

– Kościół żyje dzięki E. – Mt 28, 20 „Ja jestem z wami aż do skończenia świata”

– dar największy od Jezusa dla Kościoła- z siebie samego

– misja Kościoła przedłużeniem misji Chrystusa- J 20, 21 „Jak Ojciec mnie posłał, tak

i ja was posyłam”

– adoracja Boga w Hostii to sposób poświęcania się Jemu

– adoracja Boga nie pozwala trwać w pysze i napełnia pokorą wobec Boga, uwalnia

nas od lęku

3. Pojednanie i przebaczenie:

– Jezus przez swą ofiarę pojednał w akcie najwyższego oddania i wyniszczenia,

ludzkość z Ojcem, skreśliwszy „zapis dłużny” (Kol 2, 14)

– E. nie jest nagrodą dla doskonałych. lecz chlebem pielgrzymów zmagających się z

własna słabością

– zanim zjednoczymy się w E. musimy się pojednać z Bogiem i człowiekiem

– E. jest prawdziwie pokarmem przemienienia, w którym Zbawiciel jednoczy się ze

mną i przenika do głębi

– w E. jest 100 % miłości Jezusa, która przetwarza i przemienia od wewnątrz

4. Świadectwa:

– w Lanciano Włochy (ok. 700r)

= klasztor bazyliański św. Longina

= wątpiący kapłan, w czasie przeistoczenia hostia przeistoczyła się fizycznie w

Ciało, a wino w Krew, która po chwili przemieniła się w 5 bryłek zastygłej

krwi

= każda grudka krwi ważyła tyle ile wszystkie razem

= kolejne badania w 1574 i 1970

= bryłka ciała to fragment mięśnia sercowego, wspólna grupa krwi AB, stan w

zaschniętych bryłkach jak żywej krwi

= mimo braku hermetycznych naczyń przechowywania, cząsteczki nadal są

zupełnie świeże- od 1 200 lat

– Anna Katarzyna Emerich (zm. 1824) mistyczka, wizjonerka- ostatnie 12 lat życia

przyjmowała tylko E. bez pokarmów

– Teresa Neumann (zm. 1962) hostia sama pojawiała się w jej ustach i na oczach

świadków znikała

– św. Alfons Ligurio lewitował w czasie adoracji Najść. Sakramentu, przelatywał

wiele metrów przybliżając się do monstrancji (ok. ok. przypadków opisanych )

– Marta Robin (1902- 1981) z Chateauneuf

= pragnienia do karmelu, choroba, ofiarowania życia Jezusowi

= w 1929 rozpoczynają się choroby: paraliż nóg, rąk, stygmaty, paraliż

całkowity, przestaje jeść i pić, a w 1940 ofiarowuje za pokój swoje oczy

= 50 lat żyje tylko E.

= zakłada „ogniska Miłości” i wiele innych wspólnot

 

SPOŻYWANIE, UZDROWIENIA 

– w E. człowiek staje się współcielesny z Jezusem, który obdarza go swym Boskim

życiem i darami, człowiek przyobleka się w Chrystusa i staje się „ŚWIĄTYNIĄ

DUCHA ŚWIĘTEGO”

1. „Ecclesia de Eucharystia”

– zgromadzenie dal sprawowania E. potrzebuje kapłana z mocą święceń, udzielonych

mu przez biskupa- władza konsekrowania E.

– E. jest główną racją bytu sakramentalnego kapłaństwa- stąd obowiązek codziennego

sprawowania E.

– przy braku możliwości sprawowania E. Komunia duchowa jednoczy z miłością

Jezusa

2. Wiara:

– konsekracyjnym słowom Jezusa z Ostatniej Wieczerzy od początku przypisywano

znaczenie realne, a nie przenośne

– dzięki tym słowom Ciało i Krew stały się rzeczywiście obecne i realne

– Jego spożywanie zespala ze Zbawicielem, jednoczy wiernych ze sobą i daje im Zycie

wieczne

– obecność Jezusa w E. jest prawdziwa- nie w znaku, rzeczywista- nie przez

podobieństwo, substancjalną- nie tylko swą mocą

– E. jest Emanuelem- „Bóg z nami”

3. Duch Święty:

– „epikleza”- Syn jednoczy z sobą dając Ducha, który jako Duch Ojca i Syna najściślej

jednoczy ludzi z Chrystusem; Duch dokonuje przemiany chleba i wina w Ciało i

Krew Jezusa, oraz napełniając sobą jednoczy przyjmujących komunię.

– E. powoduje wzrost łaski i darów Ducha, stąd stanowi pełnię życia duchowego i cel

wszystkich sakramentów

4. Brak większych różnić w wierze katolików, prawosławnych i Lateran.

5. Uzdrowienia w E.:

– poprzez pełną obecność Chrystusa w E. możliwe są poprzez przyjęcie Jego Ciała i

Krwi uzdrowienia z chorób

– Maria Anna Cortes (Nowy Orlean)

= po 17 latach w zakładach psychiatrycznych na jednej z Mszy Św. została

całkowicie uzdrowiona

= powiedziała: „Zaczynam rozumieć, że E. jest największym sakramentem,

uzdrowienia- i że każda Msza Św. jest liturgią uzdrowienia”

– historia 11 letniego Johniego (1979) opisana przez ks. Richarda Wolduma z Los

Angeles

= ciężki wypadek na rowerze, zderzenie czołowe z ciężarówką

= pęknięta czaszka, rozrzucone fragmenty mózgu, nabrzmiała głowa

= rodzice niewierzący, lekarz buddysta

= 1 wieczór ksiądz ochrzcił chłopca- do rana zniknęło obrzmienie głowy

= 2 w. namaszczenie chorych- rano poruszał oczami

= 3 w. bierzmowanie- rano poruszał rekami i nogami

= 4 w. rodzice poprosili o chrzest, a ksiądz opowiedział im o E.

w nocy ksiądz przyniósł odrobinę Krwi i podał przez kroplówkę

= rano chłopiec zaczął wydawać pierwsze głosy

= na następny dzień- niedziela (1 maja) siedział na łóżku i rozmawiał z

rodzicami- chłopiec wyzdrowiał całkowicie, rtg nie wykazał żadnych

uszkodzeń mózgu

= rodzice zostali chrześcijanami, lekarz buddysta się nawrócił i został chrz., a 3

pielęgniarki zostały katoliczkami


Świadectwo

Początkiem  roku 2005 wspólnota Odnowy w Duchu Świętym działająca przy bazylice Matki Boskiej Kalwaryjskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej poprosiła Krzysztofa Kabata aby poprowadził czuwanie dla miejscowych Maturzystów. Po starej znajomości Krzyś przyszedł do DM z prośbą o pomoc. Jak zwykle odpowiedź brzmiała TAK! Zebraliśmy ludzi, skompletowaliśmy repertuar, gościnnie zabrał się z nami jedyny w całym składzie profesjonalny muzyk – Konrad aka KontraBasiuk.

W dzień wyjazdu Jan Paweł II był ciężko chory więc zrezygnowaliśmy z niektórych części czuwania aby nieco je „złagodzić” ze względu na sytuację.
Program składał się z nauczania Krzysztofa przeplatanego naszym śpiewem, oraz jego autorskiego recitalu chrześcijańskiej poezji śpiewanej.
Ojcowie Bernardyni wysłali po nas klasztornego busa z dwoma przesympatycznymi braciszkami zakonnymi w roli kierowców. Na miejscu zorganizowaliśmy krótką próbę nagłośnieniową po której przyszedł czas na cos dla ciała: czyli pyszniusi kalwaryjski bigos wprost z klasztornej kuchni.
Na niecałą godzinę przed czuwaniem udaliśmy się do kaplicy Męki Pańskiej aby duchowo przygotować się do posługi. Jak się później okazało nie mieliśmy bladego pojęcia na temat tego, z czym przyjdzie się nam ten nocy zmierzyć.

Czuwanie zaczęło się od Apelu Jasnogórskiego i tu pierwsze zaskoczenie: zamiast zapowiadanej „setki z hakiem” w świątyni po apelu zostało na oko ponad 1000 osób, ale możliwe że było ich więcej, w każdym bądź razie ciągle dochodzili następni, pragnący pomodlić się o zdrowie naszego Ojca Świętego. Zgodnie z planem zaczęło się od uwielbienia  które niestety zostało brutalnie nie tyle przerwane, co zakłócone. Przed 22 naszemu Krzyśkowi przyszło ogłosić całej bazylice odejście JPII do domu Ojca. Tego uczucia nie zapomnę do końca życia. Odchodzi wielki człowiek, którego twarz rozpoznawalna jest na całym świecie, który choć w Rzymie, to jednak był zawsze tak blisko.
Jako że naszym zadaniem była oprawa muzyczna, nie mogliśmy po prostu usiąść i się załamać. Uwielbienie trwało nadal a ludzi przybywało. Wszystko strasznie szybko się kręciło. Dwie godziny uwielbienia po prostu śmignęły i przyszedł czas na Mszę Świętą o północy za duszę zmarłego Papieża.
Ci którzy mieli przyjemność być w Kalwaryjskiej Bazylice, wiedzą że trudno ja wypełnić, a tamtej nocy pękała w szwach. Po mszy trwaliśmy dalej na modlitwie i śpiewie, skończyliśmy około 3 nad ranem.
Spakowaliśmy się, załadowaliśmy do Busa i pojechaliśmy z powrotem do Nowego Targu. I choć minęło sporo czasu ciągle mam w pamięci tę pamiętną kalwaryjską noc
Za posługę JPII i jego pontyfikat Chwała Panu

_____________________________________________________________

TREŚĆ NAUK REKOLEKCYJNYCH DLA MŁODZIEŻY
NA ZAKOŃCZENIE PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
W PARAFII ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ  W IWANISKACH

SESJA I- „WIARA”

            1. CZYM JEST WIARA?

= M matka Bazylea Schling: Przyjdź do Jezusa. On spełnia najgłębsze pragnienia twego serca.

= K katechizm w pkt. 150: Wiara jest najpierw osobowym przylgnięciem człowieka do Boga, równocześnie i w sposób nierozdzielny jest ona dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił. (…) Jest to osobowe przylgnięcie człowieka do Boga. (…) Jest więc słuszne i dobre powierzyć się całkowicie Bogu i wierzyć w sposób absolutny w to co On mówi.
= K w pkt. 2609 dodaje: Wiara jest synowskim przylgnięciem do Boga, ponad tym co czujemy i pojmujemy.
= Wiara osobowo to akt oddania własnej wolności z zawierzeniem i ufnością
= nieustająca relacja do Boga- nie ma nic świeckiego- oszustwo współczesnego świata
A jak to odczuwam, czy mam w sercu taką relację przylgnięcia?

2. WIARA  A  ROZUM- NOWOCZESNOŚĆ

= K pkt. 154: Wiara, jest autentycznie aktem ludzkim i nie jest przeciwna rozumowi, ani wolności.
= rozum może budzić wiarę, ale do niej nie przyprowadza
= Wiara łączy umysł i serce, rozum i wolę w jednym akcie oddania
Ś świadectwo: powołanie przełożonego wspólnoty, wbrew rozumowi, jak Paweł
= Wiara, że Bóg istnieje i w to co mówi
= Wiara nie jest przeciwna nauce, porządkuje ją
= Wiara a nowoczesność
Czy mogę zawierzyć bez zastrzeżeń, na przekór światu?

           3. JAKA WIARA- PEWNOŚĆ W BOGU, WOLNOŚĆ

= Mt 17, 20 : Bo zaprawdę powiadam wam: Jeśli będziecie mieć wiarę jako ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: Przesuń się stąd tam i przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was.
= K pkt. 157: Wiara jest pewna bo opiera się na słowie Bożym.
= PANTOMIMA
= Wiara jest pewna, bo Bóg jest pewny- nigdy nie cofa obietnic
: Powierz się Bogu tak jak dziecko z ufnością powierza się swemu ojcu. On tobie nigdy nie pozwoli zabłądzić.
= Wolność człowieka nieprzekraczalna przez Boga- Bóg nie zmusza lecz nieustająco zaprasza do wiary- przylgnięcia
=  Człowiek może swoją wolność oddać Bogu
Ś: nawrócenia w Jarocinie
=  A jaka jest moja, na ile rozumowa, a na ile z wolności i przylgnięciem?
M: Gdzie jest droga do prawdziwego szczęścia? W całkowitym poddaniu się Bogu

4. WIARA NIEZBĘDNA DO ZBAWIENIA

= Gal 3, 25- 27 : Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi- w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa.
= wiara początkiem wieczności i przekracza granice doczesności
= Wiara w zbawcze dzieło Jezusa, użyj wyobraźni i stań  pod Krzyżem
Jak wygląda moja wiara w śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa?
= M: Modlitwa może wszystko przekształcić. Módl się i wierz. Wtedy doświadczysz Bożych cudów.

       5. ZAGROŻENIA WIARY, ROZŁAMY

= Ef  6, 16: W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego.
Osobiste słabości wiary: + dobrowolne wątpienie to odrzucanie
            + niedobrowolne to chwiejność
        + uporczywe zaprzeczanie to herezja
Wiara- Jezus tworzy Kościół JEDEN, ludzie grzeszni niszczą
= K : Od pierwszej wspólnoty jerozolimskiej aż do Paruzji, Kościoły Boże wierne wierze apostolskiej, we wszystkich miejscach celebrują to samo Misterium Paschalne. Celebrowane w liturgii Misterium jest jedno, ale formy jego celebrowania są różne.
= Ludzie dzielą Kościół, na ludziach można się zawieść, ale Bóg jest pewny
M: Tylko jedna moc jest ponad grzech i cierpienie: Moc Jezusa Zwycięzcy. Wiara w Jego zwycięstwo będzie ci pomocą.
= Zwielokrotniony atak szatana na wiarę: + w i poprzez Kościół
+ ataki indywidualne- sianie zwątpienia, pokusy świata
= Zorganizowane systemy przeciw wierze:
+ New Age ( stosunek do religijności, zaprzeczenie Jezusa historycznego, 4 filary: naukowy monizm, rel. Wschodu, nowa psychologia, astrologia; brak dobra i zła, odrzucenie łaski, moralności, modlitwy, wiary i miłości)
+ satanizm- „To nie prawda, że my nie wierzymy w Boga, my go nienawidzimy” (ujawnił działanie, sekty oficjalne: – Dzieci Szatana Korporacja Lucyfera
– Kościół Lucyferyczny Filipa Scerba
– Wybrańcy Szat
-Świątynia Złotego Słońc
+ używanie muzyki rockowej: – treści słów (gwałt, mordy, przemoc)
–     Ozzy Osborne (o samobójstwach)
– Suicide, Slayer, Christian Death (śmierć)
–  Cannibal Corps (pochwała kanibalizmu)
Ś : świadectwo filmowca techno z „Miłujcie się”
= Koniec czasu ludzi letnich- albo za Bogiem, albo przeciw
A do jakich ja siebie mogę zaliczyć, czy nie czas już coś zmienić?
1 Tes  5, 8 : My zaś, którzy do dnia należymy, bądźmy trzeźwi, odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy czy żywi, czy umarli, wraz z Nim żyli. Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie.

ŚPIEWY:
– 
Niech Twój Święty Duch
– Przymnóż nam wiary
– Nie bój się nie lękaj się
– Dotknij Panie moich oczu
– Czy wiesz, że to już czas
– Ja wierzę że to Jezus
– Jezus jest tu

 SESJA II- NADZIEJA

 1. Co to jest

= Hryniewicz: Nadzieja to widzenie dalej aniżeli to, co teraz widzę oczyma. (…) To jest cos z intuicyjnego widzenia- widzenia oczyma wiary. Nadzieja to wielka siła , jedna z wielkich duchowych energii. (…) Nadzieja to zdolność trwania. Nadzieja jest krewną cierpliwości. Nadziei nie można oderwać od wiary.
K pkt. 2090: Nadzieja jest ufnym oczekiwaniem błogosławieństwa Bożego i uszczęśliwiającego oglądania Boga (…)

2. Boża doskonałość pewnością nadziei

= K pkt. 274: Nic nie może tak umocnić naszej wiary i naszej nadziei, jak głębokie przekonanie wyryte w naszych duszach, że dla Boga nie ma nic niemożliwego (…)
Obietnice Boże są niezmienne i spełniające się : Abrahamowi, Mojżeszowi, Zwiastowanie
= Doskonałość Boga i jego miłosierdzie gwarantem nadziei- pewność opieki, prowadzenia, zbawienia
= nie daj sobie nigdy jej odebrać
M : Z dziecięcą ufnością idź do Boga Twojego Ojca. On cię przyjmie i da ci więcej niż prosisz.
Ś : modlitwa uzdrowienia w Ludźmierzu
Jak gorącą i pewną nadzieję noszę w swoim sercu?

3. Nadzieja daje pokój i trwanie

 = K pkt. 1405 : Nie mamy pewniejszego zadatku i wyraźniejszego znaku wielkiej nadziei    na nowe niebo i nową ziemię, w której zamieszka sprawiedliwość, niż Eucharystia.
= Nadzieję trzeba pielęgnować i kształtować, promieniować nią i dawać
= Nadzieja chrześcijańska sięga poza śmierć w wieczność
= PANTOMIMA
= M : 
Z rąk Bożych pochodzi tylko dobro. On nigdy nie włoży na ciebie więcej, niż mógłbyś udźwignąć. Każdy ciężar przygotowuje cię do wieczności.
 = Rz 15, 13 : A Bóg dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję = Czy stać mnie na nadzieję bez lęku- na całość?

4. Nadzieja w Krzyżu i Zmartwychwstaniu

    = Hbr 6, 11 : Trzymajmy się jej (nadziei)  jako kotwicy duszy, bezpiecznej i silnej, która przenika poza zasłonę, gdzie Jezus poprzednik wszedł za nas, stawszy się arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.
K pkt.995 : Być świadkiem Chrystusa- to znaczy być świadkiem Jego Zmartwychwstania. Z nim jeść i pić po Jego Zmartwychwstaniu. Chrześcijańska nadzieja na Zmartwychwstanie jest cała naznaczona doświadczeniem spotkania z Chrystusem zmartwychwstałym. My zmartwychwstaniemy przez Niego i w Nim.
= To nadzieja w zbawienie, w nowe życie, w spotkanie z Jezusem

5. Zagrożenia i złudzenia świata

   = Hbr 10, 35: Nie pozbywajcie się więc nadziei waszej, która ma wielką zapłatę. Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście spełniając wolę Bożą, dostąpili obietnicy.
= Grzechy przeciwko nadziei to rozpacz i zuchwała ufność.
= Szatan chce zniszczyć naszą nadzieję+ podsuwa zwątpienie
+ New Age- jestem równy Bogu, szczęście świata w moich rękach, ewentualne poprawki w nowym wcieleniu- reinkarnacja
Ś z Chodzieży- walka o niedopuszczenie do modlitwy wstawienniczej
doświadczysz cudów.

6. Czy jesteś gotowy publicznie wyznać- tu i teraz, że Jezus jest twoim jedynym Panem, Bogiem i Zbawicielem ?

     = Nie potrzeba tego czuć, ale pragnąć- podjąć wolnym aktem woli decyzję.
= Skutki tej decyzji zawierzenia i wyznania- pozwól Jezusowi działać
Modlitwa przebaczenia- to przygotowanie do Sakramentalnej Spowiedzi 
= Wyjście na środek kościoła i wspólne wyznanie …
= Podejście do ołtarza i ucałowanie Krzyża, z cichym wyznaniem: „Jezu Ty jesteś Jedynym moim Panem i Bogiem”

 PIEŚNI: – Będę śpiewał Tobie       – Pan jest pasterzem moim
–   Każdego dnia                – Nie bój się, nie lękaj się
–  Dam wam serce nowe

SESJA III- MIŁOŚĆ  

 1. CZYM JEST MIŁOŚĆ

 = Jan Paweł II (Familiaris Consortio) : Bóg jest miłością i w samym sobie przeżywa tajemnicę osobowej wspólnoty miłości. Stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo Bóg wpisuje w człowieczeństwo mężczyzny i kobiety powołanie, a więc zdolność do miłości i wspólnoty oraz odpowiedzialności za nie.
1 J 4, 8 : Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.
Mt 22, 36- 40 : Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

 1. MIŁOŚĆ BOGA DO CZŁOWIEKA

 = M : Wszystko to co Bóg czyni jest z miłości- jest tak nawet wtedy, gdy tego nie rozumiesz.
= Miłość Boga w  + akcie stworzenia
+ Wcieleniu, śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa
+ Trójcy Świętej- to Duch Święty
+ darze miłości dla człowieka
Mikołaj Kabazilas (XIV w ) pisał, że miłość Boga do człowieka jest wręcz szaleńcza i gotowa na wszystko, byleby pozyskać wolność stworzenia i doprowadzić je siebie.(…) Wolność człowiekowi dał Bóg, podejmując ryzyko odrzucenia, odmowy i zapomnienia. Bóg czeka cierpliwie i pokornie.
O. Wacław Hryniewicz napisał, że tylko piekło „zabezpiecza” człowieka przed ryzykiem i perturbacjami miłości, tak więc brak miłości przeciwstawia się Bogu.
= W mocy Ducha miłość będąca nowym życiem w Chrystusie
Czy odnajduję ją w swoim wnętrzu i życiu?

 1. MIŁOŚĆ CZŁOWIEKA DO BOGA I BLIŹNIEGO

              = Trwanie w miłości to trwanie w Bogu, a Boga w nas
1 J 4, 19 : My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. (…) Jeśliby ktoś mówił Miłuję Boga , a brata swego nienawidził jest kłamcą.
I jeszcze jedno: albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.
= Każdy czyn miłości przynosi korzyść bliźnim w Kościele
Ś : Miłość, wiara i ufność Marty Robin
=  Wypłyń na głębię… pokochaj Jezusa, daj się uwieść, zwariuj
M : Jezus kocha ciebie jak przyjaciela. On wyciąga rękę. Podaj mu swoją.
= Dar prawdziwej miłości dla dwojga zakochanych- wpuśćcie Jezusa
PANTOMIMA
=  Czy dasz się uwieść- dzisiaj, tu i teraz? Jezus zaprasza właśnie Ciebie. Nie każ Mu czekać.
 = M. woła : Kochaj Jezusa a doświadczysz, że Jego miłość jest najpotężniejszą mocą. Ona uzdolni Cię do zwycięstwa we wszystkich trudnościach.

 1. SŁABOŚCI MIŁOŚCI CZŁOWIEKA

            = Grzechy przeciwko miłości: + obojętność- na Bożą miłość
+ niewdzięczność- brak odwzajemnienia
+ oziębłość- zwlekanie i wahanie
+ znużenie- lenistwo duchowe prowadzi do odrzucenia
+ nienawiść do Boga
Rz 13, 8 : nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością.
=  Szatan podpowiada- nie opłaci się, nie warto, niemodnie- bądź wolny bez zahamowań, używaj seksualności
=  Św. Brat Albert: umiłował najuboższych i odrzuconych
= Modlitwa wstawiennicza w N. Targu  nad małżeństwem- Miłość do Boga i małżeńska- pragnienie dziecka 

 1. HYMN O MIŁOŚCI- 1 Kor 13, 1- 13

= Tekst hymnu
= Postaw siebie na miejscu „miłości”  13, 4- 7 i jak wyglądasz, jakie wnioski, co jest nie tak, co musisz zmienić?
= Wypłyń na głębię … wpuść Jezusa, wpuść Jego Ducha, a On dokona przemiany.  Nie bój się, nie lękaj się On sam Ci wystarczy…

 Pieśni: – Bóg jest miłością  – Bo góry mogą ustąpić
–  Jezus mój dobry jest
– Jak Dawid
– Panu naszemu pieśni grajcie

                                                                                                                                                             POWRÓT